این لیست با اولویت بنذی  نیست فقط همین طوری هر کدوم به ذهنم رسید رو نوشتم

1-کشتی پهلو گرفته

2-من او

3-افتاب در حجاب

4-روی ماه خداوند را ببوس

5-داستان سیستان

6-دا

7-داستان های شهر جنگی

8-شطرنج با ماشین قیامت

9-ابوذر

10-ابوطالب

11-انک ان یتیم نظر کرده1و2

12_عشق علیه اسلام

13_دستور زبان عشق

14_سه گانه(اقلیت /گریه های امپراطور/ان ها)

15_ارمیا

16-طوفان دیگری در راه است

17_خاک های نرم کوشک

18_نور الدین پسر ایران

19_خاطرات عزت شاهی

20_خاطرات مرضیه دباغ

21_خاطرات مستر همفر

22-رد خون روی برف یا در برف بزرگشو دخترم

23_کرشمه خسروانی  یا مخالف بیداد به سبک همایون

24-مردی از جنس نور

25_از به

26_دسته یک

27_شنام

29-دوستان خداحافظی نمیکنند

30-انا هنوز می خندد

31-گرای 270 درجه

32-شهابی در شب

33-اخر شاهنامه

34-مفاتیح الحیاه

35-نه ده

36-در تکاپوی معنا

37-انگاه پس از تندر

38-خدمات متقابل ایران و اسلام1و2

39-خاطرات تفحص

40-داستان یک انسان واقعی

خوشحال می شم بدونم چند تا رو خوندید و کدوم ها رو ...و در کل نظرتون چیه؟