دومین اثر آرمان آرین که قبل از این هم 3گانه ی پر طرفدار "پارسیان و من"رو نوشتن.اشوزدنگهه شخصی که مدت زمان زیادی عمر کرده و تقریبا  هم سنه تاریخ!!!و به دلیل خوردن یه معجون که استادش ساخته همراه با دو تا آدم بد!!!هرگز نمی میرن و البته اشوزدنگهه دنبال راهی تا مثل یه آدم معمولی بمیره!!!جلد دوم و سوم کتاب هم در حال نوشتنه!

...شیء چهارم تابوتی بزرگ و طلایی بود با دو چوب باری حمل بر روی شانه ها و ودو فرشته طلایی بال گسترده  بر تمامی "صندوق عهد -تابوت سکینه ی موسای پیامبر -عصا و دولوح ده فرمان او نیز  که در آن بوده از ان خارج شده اند"...ولاله با چشمانش دید عصایی را که روزی به اژدها بدل شده بود!