یا حق...!

خدا جون با نام خودت شروع کردم کاری کن با یاد خودتم تمومش کنم.....یا علی مددی

چند روزی بعد از نیمه ی شعبان ١٣٨٧