شهادت گوارایت باد   ای صادق!...ای کسی که شیعه از تو جوشید و حال به اقیانوس پاکی می ماند که هنوز هم  نگاهش به سوی توست...فراموشمان که نکردی آقا؟هنوز هم دعایمان می کنی؟اقا دعاکن...اقا دعا کن که حضرت صاحب زودتر بیاید که دیگر بی طاقت شده ایم...نمی دانم داریم چه می کنیم...

ناله را هرچند میخواهم که پنهانش کنم
سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن

شهادت گوارایت باد....