کجاست منتظر تو؟ چه انتظار عجیبی
تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی
عجیبتر که چه آسان نبودنت شده عادت
چه کودکانه سپردیم دل به بازی قسمت
چه بی خیال نشستم!چه کوششی؟ چه وفایی؟
فقط نشستم و گفتم : خدا کند که بیایی