خیلی ممنون از نظر های موافقتون کاملا مطمئن شدم که باید برم شاعر بشم!!!!!!خوشمزهعینکنیشخندنیشخند