للحق..

شهادت بر شما تسلیت باد...همین...همین ...همین...بیایید مسلمان باقی بمانیم....