للحق...


فعلا یه جند روزی آقا طلبیده داریم می ریم مشهد...انشاالله بعدش توی صدای پای آب خاطرات این چند روز رو به بجه ها قول دادم ...نیستم چند زور ولی شما بیاید این ورها....