للحق...

خاتمی از دور انتخابات کنار کشید می گن به نفع میرحسین نظر شما؟