للحق...

به زهر کینه تیغ خصم تر کرد

کبوتر بچه ها را بی پدر کرد

خدایا هیچ کس این راز نگشود

چگونه کافری شق القمر کرد...

ایام ...ایام...ایام بر شما هم تسلیت...