للحق...

جمعه روز قدسه!خسته نباشم نه؟خب اصلا دوست ندارم نصیحت کنم بگم پاشیم بریم راهپیمایی...ولی دوست دارم ریا کاری کنم و بگم خودم هر سال می رم و از خدا می خوام که سال  دیگه روز قدس شده باش جشن قدس...ما مسلمونیم مگه نه؟راستی روز قدس بهونه ی خوبیه برای اتحاد نه؟...

فکر نکنی علی رو

ماها تنها می ذاریم

ما اهل کوفه نیستیم

دخلتونو میاریم...