او نیست ولی هست تر از هستان است...

چشمش نگران باقی مستان است

دستان گدایی همه دور اندازید...

او ساقی میخانه بی دستان است...