حاضران به غایبان بگوبین و پدران به فرزندان................

تنها جایی بود که پیامبر(ص) گفت:

حاضران به غایبان بگوبین و پدران به فرزندان................

و من نسل چندمم که این واقعه را دهان به دهان از پدرم می شنوم؟

منتظرم...منتظرم تا روزی که فرزندم این واقعه را نه از  دهان من  بشنود...ببیند....

/ 0 نظر / 5 بازدید