وقسم به صبح ... وقسم به شب و قسم به انسانیت

وقسم به صبح ... وقسم به  شب و قسم به انسانیت ! آی ادم ها مگه ندیدین چه بلای سر اون قومی اوردم که رفتن زیر بار ظلم؟ مگه نشنیدید قصه ی قوم عاد رو ؟الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ قربون معرفتت خدا !  به محمدت گفتی : آره ببین چی کارها کردن تو زمین من... ببین که چه فساد ها کردن وچه ظلمی ها  کردن و صدای هیچکس هم درنیومد !دیدی چه طور هلفتی هلفتی حق یتیم و خوردن و بقیه همه  لال مونی گرفتن  ؟ آره  دیگه ! خداجون عدالتت رو شکر! خودت تو قران گفتی حال این جماعت رو می گیری !وآن روزجهنم را پدید بیاورندو همان روز آدمی متذکر کار خود گردد وان تذکر چه سودی به حال او بخشد؟  آهان !اون روزه که می افتی به پای خدا که غلط کردم و هی زار می زنی یقول یا لیتنی قدمت  لحیا تی. خاک تو سرم ای کاش برای این ور هم  یه کاری کرده بودم...واون روزه که خدا حق کافر جماعت رو می زاره کف دستش . اون جا دیگه جای خاله بازی نیست !مو رو ازماست می کشن بیرون ! هر غلطی تو این دنیا کردی جلو چشمات ردیف می شه... من عشق می کنم با این طرز حرف زدن خدا ! می دونی چی می گه ؟ میگه حالا نوبت اون بنده هام رسیده که اون دنیا زیر بار ظلم نرفتن اون هایی که می رفتن و می اومدن می گفتن : یا ایتها النفس المطمئنه ! ارجعی الی ربک راضیه مرضیه !آی نفس قدسی مطمئن ودل ارام ! امروز به حضور پروردگارت  بازای که تو خشنودی و اون هم راضی !  آی خدا این جا یه حرفی می زنه ، یه حرفی می زنه که دل مومن جماعت  خنک می شه!  یاد  شهدا می افته و یاد کارهای که کرده ! می دونی خدا این جا چی می گه؟ خدا می گه : وادخلی جنتی ! آی بنده ی خوبم ! آی تویی که اون دنیا قیام کردی !  جلو ظالم سر خم نکردی حالا  بیا و با خوشنودی برو تو بهشت ! برو بنده ی خوبم ! اره برو، نوش جونت !

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
میترا

سلام مریم جون آخ که حرف دل ماها رو زدی گاهی اوقات آدم با دیدن برخی صحنه ها به معصومبت از دست رفته ی ارزش هاش پی می بره. یه کاری کن که آدم های بیشتری از وبت بازدید کنند چرا که حرف های خوبی برای زدن داری. دوباره به من س بزن.