انحنای دل

برای گناهکارا...

برای بی گناه ها...

برای الوده ها....

برای پاک ها...

برای بدکارا.....

برای خوبکارا....

برای غافل ها...

برای....برای همه ما که سرگرم اسباب بازی ها شده ایم....

رجب در راه...ماه مهمونی بنده های خاص ....

برای یاداوری اعمال ماه رجب به اینجا مراجعه کنید

التماس دعا..همانا خدا در انحنای دلهای شکسته است..........

/ 0 نظر / 21 بازدید