زن فاطمه فاطمه است

قسمتی از  کتاب فاطمه فاطمه است:

...ومن خواستم  با چنین شیوه ای از فاطمه بگویم؛باز درماندم:

خواستم بگویم:فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است.

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم :فاطمه دختر محمد(ص) است.

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم:فتطمه همسر علی است.

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم که بگویم :فاطمه مادر حسنین است .

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم فاطمه  مادر زینب است .

دیدم که فاطمه نیست.

نه ، این ها همه است و این همه فاطمه نیست.

                                                                             فاطمه ،فاطمه است

/ 1 نظر / 11 بازدید