انسان 250 ساله..

جدیدا ها دارم از سفرهایم یادمیگیرم....بسیار بسیار...

یعنی در هر سفر چشمم به دنبال"قل سیروا فی الارض"است

و باز هم آمل و این بار مکانی همه زمانی و تجربه هایی که برای بار اول به دست اوردم...

و خاطراتی که همه عبرت است....

سوغاتی اولم از این سفر کتاب"انسان250ساله"است

تا  انتهایش را هنوز نخوانده ام اما فقط طرح موضوع شما را شگفت زده خواهد کرد!!!!

""""""""""""نگاه به سیره مبارزاتی پیامبر و ائمه به صورت یک انسان واحد و کامل که 250 سال زندگی و مبارزه سیاسی کرده.."""""""""""

نویسنده کتاب مقام معظم رهبریه...

و انتشارات صبا اون رو چاپ کرده...

کتاب رو نمی تونم به کسی امانت بدم!!!!(ایکون نور و حسنا!!!)بامن حرف نزن

چون کتاب زن دایی معصومه است که امانت داده بود به مریم خاله ولی مریم هنوز نخونده و من نقدا از کتابخانه مریم خاله دودر کرده ام!!!!! 

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
نور

اشکال نداره ی دونه برام میخری[نیشخند]

ستاره

قل سیروا فی العرض . . . قل سیروا فی الارض